Samenwoners, let op elkaar!

(09 september 2009)

Het wetsvoorstel inzake de wijziging van de Successiewet kan grote gevolgen hebben voor mensen die ongehuwd samenwonen. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2010 zal ingaan.

Op grond van de huidige wet hebben echtgenoten of geregistreerde partners die van elkaar erven een vrijstelling van ruim € 530.000,00. Samenwoners worden gelijkgesteld met echtgenoten als ze minimaal een half jaar samenwonen en een notarieel samenlevingscontract hebben gemaakt.

In de huidige regeling worden samenwoners die geen samenlevingscontract hebben opgesteld, maar wel minimaal vijf jaar lang een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd, ook gelijkgesteld met echtgenoten. Dit geldt voor mensen die een affectieve relatie met elkaar hebben, maar kan bijvoorbeeld ook gelden voor twee broers die bij elkaar wonen of voor het bij de ouder inwonende kind.

Nieuw partnerbegrip
Blijkens de voorstellen wil de wetgever het partnerbegrip voor de erfbelasting inperken. Als partner voor de erfbelasting gelden straks alleen nog echtgenoten, geregistreerd partners en ongehuwd samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract, die minimaal een half jaar hebben samengewoond en op hetzelfde adres staan ingeschreven.
Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan bestaat geen recht op de hoge echtgenotenvrijstelling en zijn de hogere tarieven van toepassing. Dit kan veel geld kosten.

Om samenwoners tijd te gunnen hun zaken op orde te krijgen, geldt als overgangsmaatregel dat de eis van een notariële samenlevingsovereenkomst per 1 juli 2010 in werking treedt. Is de akte voor die datum opgemaakt, dan wordt men geacht te voldoen aan de termijn van zes maanden.

Verder is in het wetsvoorstel opgenomen dat slechts één persoon kan gelden als partner die recht krijgt op de vrijstelling. In de praktijk komt wel voor dat iemand feitelijk gescheiden leeft van zijn echtgenoot, omdat de echtscheiding nooit officieel is afgewikkeld en tegelijk samenwoont met een ander. Beide personen konden dan aanspraak maken op de hoge vrijstelling.
De hoge vrijstelling vervalt ook voor het bij zijn ouder inwonende kind.

Al met al kan de wijziging van het partnerbegrip grote gevolgen hebben voor de financiële situatie van de achterblijver.
Daarom is het belangrijk tijdig te informeren naar de mogelijkheden die er zijn voor uw persoonlijke situatie.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79