Scheiding en uw testament

(25 oktober 2009)

Frans en Anita hadden tijdens hun huwelijk vaak ruzie over geld. Anita was een spaarzaam type en lette altijd goed op bij het uitgeven van haar geld, terwijl Frans een gat in zijn hand had en meer kocht dan zijn bankrekening hem toestond.
Inmiddels zijn Frans en Anita gescheiden. Hun twee jongens van 8 en 11 jaar wonen nu afwisselend bij hun vader en moeder, die gezamenlijk het gezag hebben over hun zonen.
Anita heeft bij de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden de echtelijke koopwoning gekregen. Anita komt bij de notaris en vraagt wat er gebeurt met de woning wanneer zij komt te overlijden.

Indien iemand ongehuwd is en wel kinderen heeft, zijn de kinderen erfgenaam, tenzij bij testament anders is bepaald.
In het geval van Anita worden haar kinderen haar erfgenamen en krijgen zij dus de woning. Aangezien Anita ook nog een levensverzekering heeft, wordt de hypotheekschuld grotendeels afgelost, waarna de twee jonge kinderen over een vermogen beschikken van € 200.000,00.

Het vermogen wordt op grond van de wet beheerd door de ouder belast met het ouderlijk gezag. Frans krijgt hierdoor volledig inzage in Anita's financiële administratie. Na overlijden van Anita is aldus Frans degene die het vermogen voor zijn twee zonen moet beheren. Hij verhuurt de woning en de huuropbrengst geeft hij direct uit aan leuke gadgets waar hij zo gek op is. Wanneer er onderhoud nodig is, is het geld op waardoor de woning sterk verwaarloosd raakt en steeds minder waard wordt.

Anita moet er niet aan denken dat Frans zich op de een of andere manier kan bemoeien met de erfenis van haar kinderen.
De notaris adviseert haar bij testament een bewindvoerder aan te wijzen. Dit lijkt Anita een goed idee en ze wijst haar zus aan als bewindvoerder over de erfenis van haar kinderen. Ze bepaalt dat het bewind geldt totdat de kinderen 23 jaar zijn. Hiermee voorkomt zij dat de kinderen op hun 18e jaar al helemaal zelfstandig over hun vermogen kunnen beschikken.

Verder wijst de notaris haar op het volgende. Als een zoon van Anita na Anita komt te overlijden dan is zijn broer samen met zijn vader zijn erfgenaam. Op deze manier kan vader Frans vermogen erven van Anita. Hier moet Anita al helemaal niet aan denken. Gelukkig kan zij in haar testament een bepaling opnemen op grond waarvan zij kan bepalen waar haar restant erfenis naar toe gaat, wanneer een kind na haar zelf komt te overlijden.

Zij bepaalt dat haar andere kind dit deel van de erfenis dan moet krijgen. In het zeer tragische geval dat haar beide kinderen na haar komen te overlijden bepaalt zij dat haar zus in dat geval alles krijgt wat haar kinderen hebben overgehouden van haar erfenis. Omdat Anita niet tot in de eeuwigheid over haar graf heen wil regeren bepaalt zij dat bovenstaande voorwaarde ten aanzien van de erfenis voor de kinderen vervalt wanneer de kinderen 25 jaar zijn en/of zelf kinderen hebben. Daarna kunnen de kinderen weer zelf weten wie erfgenaam moet worden van hun (geërfde) vermogen.

Vervolgens bespreken Anita en haar notaris nog een aantal bijzonderheden welke in het testament opgenomen moeten worden, waarna de akte wordt opgesteld en een week later wordt ondertekend. Anita hoopt de akte nooit nodig te hebben, maar het feit dat het geregeld is, maakt dat zij weer rustig kan slapen.

 

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79